„Outsourcing stanowiska Inspektora Ochrony Danych (IOD)”

 

 

Usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony danych w firmie lub jednostce organizacyjnej przez wysoko-wykwalifikowanego eksperta RODO z wykształceniem prawnym  – w cenie miesięcznego ryczałtu już od 299 zł +23% VAT (lub stawka ZW. dla jednostek organizacyjnych).

Dodatkowo zapewniamy dokumentacje i procedury UE RODO + e-szkolenia dla personelu – usługa zapewnia optymalne wdrożenie wymaganych elementów ochrony danych osobowych w firmie, szkole lub organizacji, które są zobowiązane do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

JAK ZAMÓWIĆ WYCENĘ USŁUGI IOD ?
Napisz na adres biuro@rbdo.pl


Usługa IOD – zapewnia optymalne wsparcie eksperta ochrony danych dla podmiotu zobowiązanego do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W ramach usługi otrzymują Państwo usług,e wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych w ramach jednostki budżetowej lub w przedsiębiorstwie.

 

Przykładowy cennik (ceny netto, bez podatku VAT, płatności miesięczne przy umowie na 12 miesięcy):

Kancelaria notarialna zatrudniająca do 5 pracowników – 299 zł

Biblioteka publiczna – 299 zł

Gabinet stomatologiczny zatrudniający do 5 pracowników – 299 zł

Kancelaria komornicza średniej wielkości – 699 zł


Przychodnia o niewielkiej skali działania – 799 zł

Szkoła – 799 zł

Firma produkcyjna zatrudniająca powyżej 50-150 pracowników – 699 zł

Urząd Gminy – 1999 zł

Grupa kapitałowa o ogólnokrajowym zasięgu działania – 1999 zł

 

USŁUGA „OCHRONA IOD” OBEJMUJE:

a)    przeprowadzenie audytu wstępnego po rozpoczęciu obowiązywania niniejszej umowy, obejmującego wizytację miejsca prowadzenia działalności Zleceniodawcy;

b)    przygotowanie raportu zawierającego ustalenia z przeprowadzonego audytu wstępnego, w szczególności wskazującego stwierdzone nieprawidłowości i konieczne działania zaradcze – w świetle powszechnie obowiązujących przepisów (w szczególności RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku), wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych oraz powszechnie przyjętej praktyki oraz orzecznictwa;c)    pomoc w przeprowadzeniu zgłoszenia IOD do organu nadzorczego;

d)    pełnienie roli punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w
kwestiach związanych    z przetwarzaniem danych osobowych;

e)    stworzenie inwentaryzacji przetwarzanych przez Zleceniodawcę
danych osobowych;

f)    zidentyfikowanie elementów mających istotny wpływ na późniejsze
szacowanie ryzyka i decyzję do zastosowania odpowiednich środków
bezpieczeństwa;

g)    przygotowanie projektu rejestru czynności przetwarzania;

h)    sformułowanie projektów odpowiednich klauzul informacyjnych,
służących wypełnieniu obowiązków wskazanych w art. 13 lub 14 RODO;

i)    sformułowanie projektów odpowiednich klauzul zgód na przetwarzanie
danych osobowych, o ile będzie to konieczne;

j)    sformułowanie projektów odpowiednich umów powierzenia
przetwarzania, o których stanowi art. 28 RODO, o ile będzie to konieczne;

k)    przygotowanie projektu procedur wewnętrznych w zakresie, w jakim
będzie to konieczne (w szczególności polityka bezpieczeństwa, sposób
użytkowania urządzeń mobilnych, nadawanie i odbieranie uprawnień do
przetwarzania danych, sposób postępowania przy naruszeniach ochrony
danych, sposób szacowania ryzyka, sposób klasyfikacji naruszeń);

l)    pomoc w  szacowaniu ryzyka i udokumentowaniu szacowania ryzyka, w
szczególności poprzez stworzenie na podstawie informacji udzielonych
przez Zleceniobiorcę projektów protokołów dokumentujących szacowanie ryzyka;

m)    pozostawanie w kontakcie ze Zleceniodawcą w przypadku wszelkich
pytań lub wątpliwości, w szczególności w przypadku incydentów mogących
być naruszeniami ochrony danych osobowych;

n)    pozostawanie kontakcie w przypadku wszelkich pytań, skarg lub
wniosków zgłaszanych przez osoby, których dane przetwarzane są przez
Zleceniodawcę;

o)    informowanie o zmianach w przepisach lub wytycznych, jeżeli mogą
mieć one wpływ na przetwarzanie danych przez Zleceniodawcę;

p)    rekomendowanie Zleceniodawcy konsultacji z organem nadzorczym w
przypadku stwierdzenia, że jest to w interesie Zleceniodawcy, lub osób,
których dane są przetwarzane, a po uzyskaniu zgody Zleceniodawcy
prowadzenie osobiście konsultacji z organem nadzorczym, i składanie
raportu ze sposobu załatwienia sprawy przez organ nadzorczy;

q)    przeprowadzenie audytu końcowego obejmującego wizytację miejsca
prowadzenia działalności oraz sformułowanie podsumowania i zaleceń
uwzględniających okres trwania współpracy;

 

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Nazwa firmy

Adres

Kod pocztowy i miasto

NIP

Temat

Treść wiadomości


Zobacz Naszą ofertę