Obowiązek zgłoszenia zbioru danych do rejestru prowadzonego przez GIODO

Szkolenie ochrona danych osobowych
Szkolenie ochrona danych osobowych

Każdy zbiór danych osobowych trzeba zgłosić do rejestru prowadzonego przez GIODO – chyba, że w danym przypadku zachodzi którakolwiek z podstaw do zwolnienia z tego obowiązku określona w art. 43

 • W przypadku przetwarzania zbioru danych osobowych, który nie jest zwolniony z obowiązku zgłoszeniowego, zgłoszenia najprościej dokonać korzystając z oficjalnego, urzędowego serwisu „eGiodo”, generując formularz zgłoszeniowy i wysyłając go do GIODO w formie papierowej lub elektronicznej
 • Legalność przetwarzania zbioru danych „zwykłych” następuje z chwilą zgłoszenia, a zbioru danych „wrażliwych” (o których stanowi art. 27 ustawy, np. danych o stanie zdrowia) dopiero z chwilą dokonania wpisu zgłoszonego zbioru do rejestru przez GIODO, czyli dopiero po zarejestrowaniu zbioru danych w GIODO

Zwolnienia z obowiązku zgłaszania zbioru do GIODO

Zamknięty katalog zwolnień od obowiązku zgłaszania zbiorów do GIODO określony został w art. 43 ust. 1 pkt 1-12 oraz  ust. 1a uodo, w związku z treścią wyżej przywołanych przepisów, zwolnieni z obowiązku rejestracji zbiorów są administratorzy zbiorów danych:

 • zawierających informacje niejawne;
 • przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania sądowego
 • dotyczących osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego
 • przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się;(pkt 4)
 • dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta; (pkt 5)
 • przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej; (pkt 8)
 • powszechnie dostępnych
 • przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego;
 • przetwarzanych w zbiorach, które nie są prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych, (jeżeli nie są to dane wrażliwe) –czyli np. dane osobowe przetwarzane w zbiorach prowadzonych wyłącznie w formie papierowej

Dodatkowo, o ile nie przetwarza się danych wrażliwych, nie trzeba zgłaszać zbiorów danych do GIODO, jeżeli wyznaczyło się i zarejestrowało ABI.

Przykłady zbiorów danych zwolnionych z obowiązku zgłoszeniowego

 • dane osobowe pracowników (niezależnie od tego, czy praca świadczona jest na podstawie umowy o pracę, czy usługi wykonywane są na podstawie innych umów cywilnoprawnych np. zlecenia, o dzieło itp.)
 • dane przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej
 • dane zrzeszonych członków (np. w stowarzyszeniach, spółdzielniach)
 • dane osób uczących się u administratora danych (np. uczniowie szkół, uczestnicy szkoleń)

dane osób korzystających z usług medycznych (np. pacjenci gabinetu stomatologicznego)

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. RBDO 2017

Zakaz rozpowszechniania materiału w jakiejkolwiek wersji papierowej i elektronicznej bez pozwolenia RBDO.


Rekomendujemy wdrożenie jednego z poniższych wariantów, w zależności od Państwa potrzeb:

CERTYFIKOWANY ZESTAWa) podstawowy element wymagany w niemal każdej firmie i jednostce organizacyjnej  – Dokumentacja ochrony danych dla firm, szkół lub organizacji – w ofercie za 99 zł netto + 23% VAT

b) jeśli posiadasz dodatkowo zbiory podlegające rejestracji do GIODO  – zamów Dokumentację z Instrukcją zgłoszenia do GIODO oraz e-szkoleniem – w ofercie za 199 zł netto + 23% VAT

c) jeśli chcesz zlecić audyt i rejestrację zbiorów prawnikowi wówczas zamów audyt z dokumentacją i rejestracją zbiorów do GIODO – 699 zł netto + 23% VAT

d) jeśli szukasz kompleksowej usługi ze szkoleniem wyznaczonej osoby – wówczas zamów kompleksowe wdrożenie ze szkoleniem + 12 m-cy wsparcia prawnego – 2690 z ł netto + 23% VAT

e) Szkolenia stacjonarne z procedur ochrony danych osobowych i Rozporządzenia UE (RODO) – do negocjacji >>


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod mailem: biuro@rbdo.pl lub numerem infolinii czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 17.:  (22) 487 86 70

lcZapraszam do współpracy,
Łukasz Cieniak
Dyrektor Generalny RBDO
Rejestracja i Bezpieczeństwo Danych Osobowych

E: biuro@rbdo.pl
T: (22) 487 86 70
K: +48 664 484 218

Biuro obsługi RBDO
ul. Kopalniana 22a/7
01-321 Warszawa

Legis Profile Sp. z o.o.
NIP: 522-302-50-86
KRS: 0000549436

Dodaj komentarz