Fundacje, stowarzyszenia i przedsiębiorcy a obowiązek wdrożenia procedur AML?

facebookW katalogu Instytucji Obowiązanych są także takie podmioty, które wprawdzie bezpośrednio nie przeprowadzają transakcji, ale mogą przyjmować dyspozycje lub zlecenia do przeprowadzania transakcji, uczestniczyć w ich przygotowaniu, lub mieć wiedzę o przeprowadzanych transakcjach. Do tej grupy Instytucji Obowiązanych należą fundacje, stowarzyszenia i przedsiębiorcy.

Zgodnie z brzmieniem nadanym przez Nowelizację przepisowi art. 2 pkt 1 Ustawy do Instytucji Obowiązanych zalicza się w szczególności:

fundacje (lit. r); oraz

stowarzyszenia, które jednocześnie: (i) zostały utworzone na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach; (ii) posiadają osobowość prawną; (iii) przyjmują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, także w drodze więcej niż jednej operacji (lit. s).

Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach („Prawo o stowarzyszeniach”) osobowość prawną posiadają stowarzyszenia począwszy od chwili wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, które następuje na wniosek komitetu założycielskiego stowarzyszenia, po zbadaniu przez sąd rejestrowy zgodności zprzepisami prawa statutu stowarzyszenia oraz spełnienia przez założycieli stowarzyszenia wymagań określonych ustawą. Generalny Inspektor stoi na stanowisku, że Instytucją Obowiązaną jest stowarzyszenie, którego statut przewiduje, że w ramach prowadzonej gospodarki finansowej stowarzyszenia, mogą być przyjmowane dotacje, darowizny lub zapisy, ponieważ rygorom ustawy nie podlegają transakcje związane z gospodarką własną Instytucji Obowiązanych.

Po Nowelizacji Instytucją Obowiązaną jest również:

każdy przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy zdnia 2lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej („Ustawa o swobodzie działalności”), który przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, także w drodze więcej niż jednej operacji ( art. 2 pkt 1 lit. t Ustawy).

Według definicji zawartej w Ustawie o swobodzie działalności przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, czyli zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową lub poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. W zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej.

Tak więc obowiązki wynikające z Ustawy obowiązują wszystkie fundacje.

Natomiast jeśli chodzi o stowarzyszenia, to obowiązki te dotyczą tych z nich, które posiadają osobowość prawną, ale tylko w stosunku do transakcji polegających na przyjęciu przez stowarzyszenie płatności w gotówce w wysokości 15.000 euro lub większej.

Przedsiębiorców, podobnie jak stowarzyszenia, Ustawa obejmuje jedynie w zakresie transakcji polegających na przyjęciu płatności w gotówce w wysokości 15.000 euro lub większej.


KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE DLA BIUR RACHUNKOWYCH SPEŁNIAJĄCE WYMOGI PRAWNE OD INCASO GROUP –  W PARTNERSKIEJ OFERCIE 

Rozwiązanie wdrożenia procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy – iAML jest idealne dla małych i średnich przedsiębiorstw – pozwala oszczędzić czas i znacznie większe środki na dedykowane rozwiązania.
Nasz Partner Incaso Group – pomaga szybko i niskim kosztem wypełnić obowiązek ustawowy
 

RBDO

Produkt  w wersji  z DRUKOWANYMI MATERIAŁAMI oraz  (word+PDF)

wzór procedury z załącznikami do uzupełnienia (WYDRUKOWANE),
– aplikacja jednostanowiskowa (helpdesk),
– szkolenie e-learning dla 2 osób (certyfikacja).

Zamówienia można dokonać na stronie sklepu> lub pod mailem: aml@rbdo.pl

WERSJA ELEKTRONICZNA 


W cenie  otrzymują Państwo Produkt  w wersji elektronicznej (word+PDF)

– wzór procedury z załącznikami do uzupełnienia,
– aplikacja jednostanowiskowa (helpdesk),
– szkolenie e-learning dla 2 osób (certyfikacja).

Wiedza zdobyta podczas szkolenia, opracowana przez Incaso Group oraz procedura wewnętrzna i prosty w obsłudze program iAML pozwoli Państwu w sposób kompleksowy spełnić wszystkie ustawowe obowiązki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz być w pełni przygotowanym na procedur UE wynikające z IV Dyrektywy AML – która zacznie być stosowana już w 2017 roku!

ZOBACZ PREZENTACJĘ I OFERTĘ ROZWIĄZANIA OD 299 ZŁ!

RBDO

Dodaj komentarz