Czy Inspektorem Ochrony danych może być osoba, która w firmie pełni funkcję informatyka lub kadrowej ?

Nie, ponieważ Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie może działać w konflikcie interesów – wprost zostało to wskazane w wytycznych grupy roboczej art. 29 nr 243:

„(…)stanowiska w organizacji, w przypadku których dochodzi do konfliktu interesów, mogą obejmować stanowiska w strukturze kadry kierowniczej wyższego szczebla (takie jak dyrektor generalny, dyrektor ds. operacyjnych, dyrektor ds. finansowych, dyrektor ds. medycznych, kierownik departamentu marketingu, kierownik działu kadr lub kierownik departamentów IT), ale również inne stanowiska na niższych szczeblach struktury organizacyjnej, jeżeli piastowanie tych stanowisk lub pełnienie tych funkcji zapewnia możliwość ustalenia celów i sposobów przetwarzania.” – s.20 Wytycznych dotyczących DPO ;WP243,pkt 3.5

Dodaj komentarz